Appen Booms personuppgiftspolicy

Appen Boom värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Boom samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig är Schibsted Fintech AB, org. nummer 556747-9596, Västra Järnvägsgatan 21, 11164 Stockholm. Vi är även en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på support@boomapp.se.

Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken information samlar vi in om dig och varför

Tjänsten Boom

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna tillhandahålla tjänsten Boom
 • Inloggning
 • verifiering av identitet
 • inhämta och presentera bostadsvärderingar
 • inhämta och presentera värdeutveckling över tid
 • Namn och personnummer
 • adress
 • civilstånd
 • vid tillämpliga fall information om bostad och värdering
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Vi använder BankID för verifiering av din identitet och inloggning. Vi inhämtar data från UC, Värderingsdata och UC Bostadsvärdering (bostadsvärdering).
Laglig grund: Fullgörande av kundavtalet.
Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Boom ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.
Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning. Kundtjänst via e-post raderas löpande 30 dagar efter mottagandet.

Tilläggstjänster

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna tillhandahålla tilläggstjänster/samarbetspartners tjänster
 • Vidarebefordran av uppgifter om du väljer att göra en jämförelse av bolån, bostadsvärdering.
 • Namn och personnummer
 • kontaktuppgifter
 • Information om din bostad
 • vid tillämpliga fall information i bolåneansökan (endast vid intresse av bolån)
 • vid tillämpliga fall information om ditt elavtal

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Om du gör en intresseanmälan för bolån och din belåningsgrad är över 65% så skickar vi vidare dina uppgifter till MittBolån (Compricer AB). MittBolån/Compricer är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, du kan läsa mer om MittBolåns/Compricers personuppgiftshantering här: www.compricer.se/sekretess/

Om du gör en intresseanmälan för bolån och din belåningsgrad är under 65% så skickar vi vidare dina uppgifter till Hypoteket Bolån Sverige AB. Hypoteket är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, du kan läsa mer om Hypotekets personuppgiftshantering här: www.hypoteket.com/privacy/policy

Om du väljer att bli medlem i Kundkraft skickar vi vidare dina uppgifter till Kundkraft. Kundkraft är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, du kan läsa mer om Kundkrafts personuppgiftshantering här: www.kundkraft.se

Laglig grund: Samtycke. Vi vidarebefordrar dina uppgifter för detta ändamål endast om du dessförinnan lämnat ett samtycke till att använda respektive tilläggstjänst.
Din rätt att motsätta sig behandlingen: Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på support@boomapp.se eller vända dig direkt till Compricer/MittBolån, Hypoteket eller Kundkraft.
Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning.

Marknadsföring

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna marknadsföra Booms tjänst samt tilläggstjänster till tidigare kunder
 • Segmentering
 • e-postutskick
 • analys av marknadsföring
 • Namn
 • kontaktuppgifter
 • geografiskt område
 • förmedlad produkt
Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?Inga. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter utan ditt tillstånd.
Laglig grund: Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.
Din rätt att motsätta sig behandlingen: Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på support@boomapp.se så tar vi bort din information.
Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

VVi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. När det kommer till drift och underhåll använder vi oss av personuppgiftsbiträden som är baserade i Sverige.

Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi har kontroll över våra informationstillgångar.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Detta kan du göra direkt i appen under fliken Cookies.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in.

Rätt till rättelse. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på support@Boomapp.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring av data är cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren. Vi använder oss också av andra, liknande tekniker såsom pixeltaggar. Dessa är tekniker som kan känna igen cookies och andra identifierare och som gör det möjligt för tredje parter att placera cookies i din enhet. I detta dokument används termen ”lokal lagring av data” som ett samlingsnamn för cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik.

Viss lokal lagring av data är nödvändig för att du ska kunna använda Booms tjänst. Detta gäller till exempel information om dina inställningar, vilket visar oss hur frågorna ska presenteras i din webbläsare. Lokal lagring av data används också för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt efter din användning, exempelvis för att lagra vilka inställningar som du vill ha vid uppspelning av ljud, för att lagra information om vilken videokvalitet som passar din webbläsare och internethastighet och för specialfunktioner såsom möjligheten att spara ifyllda uppgifter. Vi använder också olika mätverktyg som ger oss statistik och analyser avseende beteende på Booms hemsida. Vidare använder vi information vi har samlat in och analyserat för att utveckla och förbättra Booms hemsida och för att kontrollera att den fungerar som den ska.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Du kan se en fullständig lista på vilka cookies vi använder samt hur du själv styr användning i appen under “Mitt konto” och sedan “tracking”.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Boom hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftsskydd?

Om du har frågor om Booms behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till support@boomapp.se.

Appen Boom som drivs av Schibsted Fintech AB är en del av Schibsted som har ett Dataskyddsombud som har till uppgift att se till att Schibsteds behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler. Du når Schibsteds Dataskyddsombud genom följande kontaktformulär.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Booms hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Senast uppdaterat: 2018-11-14